Додаткові пропозиції по "шпигунських" статтях

ЗБІР ПІДПИСІВ ПІД ЗВЕРНЕННЯМ ДО ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.

Це додаткові пропозиції до вимог прибрати кримінальну відповідальність за придбання і зберігання ряду побутових приладів, http://www.petitions247.net/spy_articles .

Ці додаткові пропозиції наступні (ми підтримуємо хоча б одне з них) :
1) Ті пристрої, які дозволені для придбання та зберігання, повинні бути дозволені і для виробництва. Ті, які заборонені, можуть виготовлятися на замовлення спеціально для оперативних підрозділів. Інакше це може створювати перешкоди для виробництва high-tech та іншої апаратури в Україні.
2) Дозволити вільний негласний збір інформації, що фіксує злочин, аналоговими засобами (які можуть бути використані як докази в суді). Зробити дозволеним негласний збір інформації, що фіксує злочин, цифровими засобами, якщо потім цей злочин буде доведено. Для цього випадку можна зменшити мінімально можливе покарання до його відсутності. Хоч цифрова інформація і може бути підроблена, можливість цього може бути обмежена якістю цієї інформації чи необхідним часом на досить якісну підробку, через що іноді цифрова інформація могла б бути використана як доказ у суді або просто допомогти слідству. До вищезгаданих засобів відносяться ті засоби, які дозволені для (вільного) продажу та зберігання. До вищезгаданих злочинів відносити кримінальні або тяжкі кримінальні злочини, зокрема, крадіжки у великих розмірах (можна скласти і спеціальний список), щоб не виправдовувати негласне отримання інформації дрібними порушеннями. Можна додати дозвіл на будь-який чи певний негласний збір інформації про посадових осіб з проблемних класів посадових осіб. Це дозволить населенню більш вільно впливати на рівень корупції та на інші злочини.

На цьому сайті зберігаються IP-адреси тих, хто проголосував, щоб відображати число різних IP-адрес (хоча на одній IP-адресі може бути декілька користувачів).

Ми будемо збирати підписи, поки це звернення не розглянуть. Орієнтовна ціль: 100000 підписів.

Зворотній зв'язок: chupakabraukr@gmail.com


===============================================
НА РУССКОМ:

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ К ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ.

Это дополнительные предложения к требованиям убрать криминальную ответственность за приобретение и хранение ряда бытовых приборов, http://www.petitions247.net/spy_articles .

Эти дополнительные предложения следующие (мы поддерживаем хотя бы одно из них):
1) Те устройства, которые разрешены для приобретения и хранения, должны быть разрешены и для производства. Те, которые запрещены, могут изготавливаться по заказу специально для оперативных подразделений. Иначе это может создавать препятствия для производства high-tech и другой аппаратуры в Украине.
2) Разрешить свободный негласный сбор информации, фиксирующей преступление, аналоговыми средствами (которые могут быть использованы как доказательства в суде). Сделать разрешенным негласный сбор информации, фиксирующей преступление, цифровыми средствами, если впоследствии это преступление будет доказано. Для этого случая можно уменьшить минимально возможное наказание до его отсутствия. Хоть цифровая информация и может быть подделана, возможность этого может быть ограничена качеством этой информации ли необходимым временем на достаточно качественную подделку, из-за чего иногда цифровая информация могла бы быть использована как улика в суде или просто помочь следствию. К вышеупомянутым средствам относятся те средства, которые разрешены для (свободной) продажи и хранения. К вышеупомянутым преступлениям относить криминальные или тяжкие криминальные преступления, в частности, кражи в больших размерах (можно составить и специальный список), чтобы не оправдывать негласное получение информации мелкими нарушениями. Можно добавить разрешение на любой или определенный негласный сбор информации о должностных лицах с проблемных классов должностных лиц. Это позволит населению более свободно влиять на уровень коррупции и на другие преступления.

На этом сайте сохраняются IP-адреса проголосовавших, чтобы отображать число разных IP-адресов (хотя на одном IP-адрес может быть несколько пользователей).

Мы будем собирать подписи, пока это обращение не рассмотрят. Ориентировочная цель: 100000 подписей.

Обратная связь: chupakabraukr@gmail.com


Чупакабра Українська    Зв'язатися з автором петиції

Підписати петицію

Підписуючи, я надаю Чупакабра Українська право передавати мій підпис тим, хто має повноваження щодо цього питання.

Ви отримаєте лист з посиланням для підтвердження вашого підпису. Щоб забезпечити отримання наших електронних листів, додайте info@petitions247.net до адресної книги або списку надійних відправників.

Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Facebook